Menü Kapat

ABDURRAHMAN ŞEREF (1832-1925) kimdir ?

Tanınmış tarihçilerimizden, siyaset adamlarımızdandır. İmparatorluk vak’anüvislerinin sonuncusudur. Soyu-sopu Safran- bolu’luysa da, ken­disi İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra, çeşitli okullarda sonra, Mülkiye Mekte­bi’nde 16, Galatasaray Lisesî’nde 14 yıl mü­dürlük etti. 1908 devriminden sonra da, Defteri Hakani Nazırı, Evkaf Nazırı, Şurayı Devlet Reisi (Danıştay Başkanı) oldu. Salta­nat hükümetinin ortadan kaldırılmasına ka­dar, Ayan Meclisi’nde de bulundu. 1923’te, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dö­nemine İstanbul Milletvekili olarak katıldı: 1925’te İstanbul’da öldü.

Siyasî hayatında büyük bir varlık gösterdiği söylenemez. Onun yurda asıl hizmeti, verdiği derslerle yazdığı yazılar olmuştur. Osmanlı tarihini çok iyi bilirdi. Meşrutiyetten biraz sonra, devletin vakanüvisliğine atandı. Aynı zamanda, yeni kurulan Tarihi Osmanî Encümeni başkanı oldu. En önemli eseri, iki ciltlik “Tarın-i Devlet-i Osmaniye” dir. Gene tarihle ilgili büyük bir eseri Galatasaray yangını sırasında yanmıştır. Vakanüvis tarihlerinin sekizinci cildinde yazıları var­dır. Meşrutiyetin ilânıyla, Mehmet Reşat’ın ölümü arasındaki tarihî olayları da kaleme al­dıysa da, bunlar yayımlanmamıştır.

Bibliyografya:

Eserleri.— Fezleke-i Tarih-i Düvel-i îslâmi- ye (1883), Coğrafya-i Umumi (1884-98), Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 2 cilt (1891-94), İstatistik ve Coğrafya-I Umrani (1899),İlm-i Ahlâk (1893-1903), Harb-i Hâzırın Menşei (1916), Tarih Musahebeleri.

Hakkındaki eserler-— Abdurrahman Şeref Efendi (Mükrimin Halil Yınanç, “Türk Ta­rih Encümeni Mecmuası” sayı 6-86, 1923), Abdurrahman Şeref Efendi (Efdalettin Tekiner, 1927).

Gönderiye Yorum Yap