Menü Kapat

ADIVAR, Dr. Abdülhak Adnan (1882- 1955) Kimdir?

Adnan Adıvar
Adnan Adıvar

Bilim ve siya­set adamlarımızdandır. Gelibolu’ da doğmuştur. Eğitimini İstanbul’ da tamamladıktan sonra istibdada da­yanamayarak Av­rupa’ya kaçtı. Orada Bertin Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı. 1908’de meşrutiyetin ilânından bir yıl son­ra, yurda döndü; Tıp Fakültesi’nde profesör oldu. Trablusgarp ve Birinci Dünya savaşları­na Hilâliahmer (Kızılay) müfettişi ve doktor binbaşı olarak katıldı.

Dr. Adıvar son Osmanlı Mebusan Meclisi’n de de milletvekili olarak bulundu. İstanbul’ un işgal edilmesi üzerine, eşi Halide Edip’le birlikte Anadolu’ya geçti. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Dr. Adıvar’ı Sıhhiye ve Muavenet-‘i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) vekilliğine getirdi. Cumhuri­yetin Hânından 1926 yılına kadar da, İstan­bul milletvekili olarak mecliste kaldı. Sonra, birtakım siyasi anlaşmazlıklar yüzünden, eşiyle birlikte yurttan ayrıldı.

Adıvar’lar 1939’a kadar İngiltere’de, Fran­sa’da yaşadılar. Adnan Adıvar Fransa’da bi­limsel incelemeler yaptı. Paris Doğu Dilleri Okulu’na türkçe öğretmeni seçildi; sekiz yıl bu görevde kaldı. İngiltere’de bulunduğu sı­rada da, “Encyclopedia Britannica” da gö­rev aldı; ansiklopedinin Türkiye’nin yeni zamân tarihi bölümünü yazdı. Yurda döndük­ten sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nca çıkarıl­makta olan İslâm Ansiklopedisinin başına getirildi. 1950’den 1954’e kadar bağımsız milletvekili olarak meclise katıldı. İstanbul’ da öldü.

Bibliyografya:

Eserleri.— OsmanlI Türkleri’nde ilim (1940), Faust’a Dair Bir Tahlil Tecrübesi (1939), Tarih Boyunca İlim ve Din (2 cilt, 1944), Bilgi Cumhuriyeti Haberleri (1945), Bizans’ta Yüksek Mektepler (1953), Dur, Düşün (1950), Fârâbi, 870-950 (1947), Ha­kikat Peşinde Emeklemeler (1954).

Çevirisi

Felsefe Meseleleri (Bertrand Russell’dan, 1936).

Hakkındaki eser.

Doktor Adnan Adıvar (Derleyen: Halide Edip Adıvar, 1956).

Gönderiye Yorum Yap