Menü Kapat

ADIYAMAN İli Özellikleri Nelerdir?

Güneydoğu Anadolu’da yeni kurulmuş bir ilimizdir. Merkezi Adıyaman şehridir. Adı­yaman 1954 yılına kadar Malatya’ya bağlı bir ilçe merkeziydi. 1955’te Malatya ili ikiye bölündü. Adıyaman ili kuruldu. Adıyaman doğu ve güneyde Urfa, Gaziantep, batıda Maraş, kuzeyde Malatya, kuzeydoğuda Di­yarbakır illerine komşudur. Merkez ilçesin­de başka 6 ilçesi vardır. Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kâhta, Samsat. Bucak sayısıl 16 köy sayısı 333 tür.

Yüzölçümü: 7.614 km.2

Nüfusu: 368.780    (Nüfus yoğun­luğu: Km.2 başına 52 kişi.)

Güneyde Fırat ırmağına kavuşan Kâhta Çayı, Çakal Deresi, Keysun Çayı il toprakla­rından geçer. İl çepeçevre dağlarla kuşatıl­mıştır. Dağların ortasında kalan kesim, yu­karıda saydığımız akarsuların yer yer derin yer yer de hafif eğimli vadileri boyunca uza­nır. Kuzeyde, Malatya ili sınırlarındaki dağ­lar sarptır; yamaçları yer yer ormanlıktır.

Adıyaman toprakları en çok tahıl ekimine elverişlidir. Endüstri bitkilerinden tütün ve pamuk yetiştirilir. Tarım makinelerle yapı­lır. il, demiryoluyla devlet şoseleriyle Malat­ya’ya, Gaziantep’e, öbür illere bağlanmıştır. Ahali tarım, meyvacılık, hayvancılıkla geçi­nir. Hayvanlardan eri çok kıl keçisi, koyun, kümes hayvanları beslenir, ilin belli başlı ge­lir kaynağı ise, antepfıstığıdır. Ayrıca, pa­muk, pirinç de yetiştirilir. Son yıllarda Adı­yaman’da petrol bulunmuştur. İlçedeki iki kuyudan günde ortalama 1700 varilin üstün­de ham petrol çıkarılmaktadır. Ayrıca 80 km. uzunluğunda bir petrol boru hattının döşenmesine de başlanmıştır.

Şehir. Adıyaman şehri 55.000 nüfus­ludur (1980). Toroslar’ın güney eteklerine düşen bir tepenin üzerinde kurulmuştur. 5.400 evi, 17 eğitim ve kültür ocağı, 2 sağlık kuruluşu vardır. İçme suyu 10 km. uzaklıktaki bir kaynaktan getirilir. Adıyaman’da sanayi yeni yeni gelişmeye başlamıştır. Şeh­rin başlıca sanayi kuruluşu 1955’te açılan tekstil fabrikasıdır. Ayrıca, birçok atelye, yapımevi de vardır.

Tarih.

Adıyaman’ın ilk adı Hısn-ı Man- sur (Mansur’un Kalesi) dir. Şehri Emevî hükümdarı Mervan’ın adamlarından Mansur’ un kurmuş olduğu söylenir. Adıyaman Orta- çağ’da sayısız savaşlara sahne olmuştur. 1516’da Yavuz Sultan Selim zamanında, şe­hir OsmanlI sınırlarına katılmıştır. Bugün, şehrin çevresinde yer yer yıkılmış bir kale vardır. Ayrıca, şehrin içinde de, Ortaçağ’ dan kaldığı sanılan bir kalenin yıkıntıları bu­lunur.

Gönderiye Yorum Yap