Menü Kapat

Adıyaman’ın Doğal Yapısı Nasıldır?

Toroslar’ın güneydoğu uzantıları içinde yer alan il toprakları genel olarak dağlık ve yaylalıktır. Güneydeki tarım yapılabilir düz­lüklerin yükseltisi 600 metre iken kuzeydeki dağların yükseltisi 2.551 metreye ulaşır.

Malatya Dağlan adını alan Güneydoğu To- roslar’m batı uzantıları ilin kuzeyini kaplar. Kuzeye gidildikçe yüksekliği artan Malat­ya Dağları’nın birçok tepesi 2.000 metreyi aşar. Akdağ, 2.551 metreye ulaşan doruğuyla bu dağların en yüksek noktasıdır. 2.150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Kommagene Krallığı’nın tapmak kalıntıları olan, taştan yapılmış çok sayıdaki tanrı başla­rıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Nemrut Dağı’nm doruğundan bakıldığında yalnız Adıyaman değil Urfa ve Diyarbakır topraklan da görülebilir. Bu dağların etekle­rindeki çayırlıklar hayvan otlatmaya elveriş­lidir.

İl topraklannm yaklaşık üçte birini oluştu­ran güney bölümü, yükseltisi 600 ile 1.000 metre arasında değişen engebeli bir yapıda­dır. Adıyaman ilinin başlıca yerleşmeleri bu kesimde yoğunlaşmıştır. İl topraklarının an­cak yüzde onunu kaplayan ovaların en önem­lileri, toplam 815 km2’lik bir alana yayılan Kâhta ve Adıyaman ovalarıdır.

İlin en önemli akarsuyu olan Fırat, Malatya Dağları’nın güney yamaçlarından doğan bü­tün akarsuları toplayarak ormanlarla kaplı derin boğazlar içinde akar. Fırat Irmağı üze­rinde yapılmakta olan Atatürk Barajı tamam­landığında ülkenin en büyük barajı olacaktır. Oluşacak baraj gölünün yatağı Adıyaman kentinin 5 km yakınma kadar uzanacağı ve birçok yerleşim yeri baraj gölünün suları altında kalacağı için yeni yerleşmeler kurul­maktadır.

Batıdaki Gölbaşı Gölleri’nden doğan ve Kahramanmaraş topraklarına geçerek Cey­han’a karışan Aksu dışındaki bütün akarsular Fırat’a akar. Göksu, Kalburcu Çayı, Kâhta Çayı ve Ziyaret Çayı Fırat’a katılan önemli akarsulardır. Adıyaman ilinin sınırları içinde dört küçük göl vardır. Gölbaşı Gölleri adıyla anılan Göl­başı, Azaplı ve İnekli adındaki üç göl

Toroslar üzerinde oluşmuş kaya gölleridir. Yağışlı aylarda taşarak birleşen bu göllerde bol balık bulunur. Kâhta Çayı’mn çıktığı Abdülharap Gölü ise ulaşılması güç dağlık bir bölgededir ve ormanlarla çevrilidir.

Adıyaman ilinde genel olarak bütün Gü­neydoğu Anadolu’da egemen olan bozkır iklimi görülür. Bununla birlikte, yüzey biçim­lerinde görülen iki ayn bölge özelliği iklime de yansımıştır. Kuzeydeki dağlık topraklarda kışlar soğuk ve çok karlı, yazlar serindir. Gece ile gündüz arasında büyük sıcaklık farkları vardır. En çok kar alan yer ilin kuzeydoğu bölümüdür. Dağlık bölgenin alça­larak sona erdiği güneydeki yaylalarda kışlar ılık, yazlar sıcak ve kurak geçer. Gölbaşı’nın küçük bir bölümünde Akdeniz iklimine rast­lanır. Yıllık ortalama yağışın 835 mm olduğu Adıyaman’da en çok yağış ocak, en az yağış ağustos aylarında düşer.

Ormanlar il topraklarının yüzde 17’sini kaplar. Dağlık yörelerde meşelik ve fundalık olan orman alanlannda fundalıklar daha geniş yer tutar. Otlakların bulunduğu yaylalar hayvancılığı ilin başlıca geçim kaynağı duru­muna getirmiştir.

Adıyaman ili av hayvanları yönünden ol­dukça zengindir. Su boylarında ve göl kıyılarında keklik, yabanördeği ve yabankazı görü­lür. Gölbaşı çevresinde ve yükseklerde de yabandomuzu oldukça boldur.

Gönderiye Yorum Yap