Menü Kapat

Afrika’nın Eğitim ve Sağlık Özellikleri?

Afrika'nın Eğitim ve Sağlık Özellikleri
Dar es-Selâm’ın Kariakoo pazarında ürünlerini satan kadınlar

Geleneksel Afrika toplumlannda çocuklar top­luluk içinde eğitilir, yaşamlarını nasıl kazana­caklarını ve nasıl davranacaklarını ana babala­rından, aile büyüklerinden öğrenirlerdi. 19. yüz­yılda Afrika’ya gelen Hıristiyan misyonerler (sözde din adamları) Avrupa’daki eğitim sistemlerini burada uygulamaya başladılar. Ama Avrupalı­ların sömürge yönetimleri genellikle eğitime çok az para ayırdığından milyonlarca Afrikalı okuma yazma eğitimi alamadı.

Bugün Afrika’nın bağımsız hükümetleri, halklarını sanayileşmiş bir dünyanın yaşam bi­çimine hazırlamak gibi çok büyük bir eğitim göreviyle karşı karşıyadır. Bütün Afrika ülke­lerinde eğitim sorumluluğunu devlet üstlen­miştir. Bununla birlikte birçok hükümetin bü­tün halka eğitim olanakları sağlamak için ye­terli parasal kaynağı olmadığından, günümüz Afrika’sında pek çok çocuk okula gidemez.

Çağdaş bir devleti yönetmek için gerekli olan yönetici ve teknisyen kadrosunu yetiştir­mek amacıyla birçok ülkede üniversiteler ku­rulmuştur. Dünyanın en eski üniversitesi, 10. yüzyılda Kahire’de kurulmuş bir İslam kuru­mu olan El-Azhar Üniversitesi’dir. Fas ve Tu­nus’ta da eski Müslüman üniversiteleri vardır. Sömürge döneminde Avrupa eğitim modeline uygun birkaç üniversite kurulmuşsa da, yük­seköğretimde asıl gelişme 20. yüzyıl ortaların­da başlamıştır. Bugün büyük Afrika ülkeleri­nin hepsinde en az bir yükseköğretim kurumu vardır.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde eğitim, bu ülkedeki ırklan birbirinden ayn tutma politi­kasına uygun olarak kesin bir ayrımcılığa da­yanır. Afrikalılar, AvrupalIlar ve Asyalılar ayn ayn okullara gider, ayrı konularda eğiti­lirler. Afrikaner dilindeki Apartheid sözcüğüy­le adlandmlan bu ırk ayrancılığı politikası 20. yüzyılın son döneminde ülkede büyük hu­zursuzluklara ve şiddet olaylanna yol açmış, öbür ülkelerce eleştirilip kınanmıştır.

Sömürge yönetimi altındayken çok az dok­toru ve hastanesi olan Afrika’da bugün genel sağlık düzeyini yükseltmek, sıtma, uyku has­talığı ve veremle savaşmak için büyük çabalar harcanmaktadır.

Gönderiye Yorum Yap