Menü Kapat

Afrika’nın Ekonomik Özellikleri Nelerdir?

Afrika'nın Ekonomik Özellikleri Nelerdir
Suiama kanalları Nil Irmağı’nm suyunu hurma, pamuk ve tahıl tarlalarına taşır. Kahire’nin güneyinde, Sakkara’daki bu sulama kanalının arkasında Mısır piramitlerinin en eskisi olan Basamaklı Piramit görülüyor

Ülkeden ülkeye değişiklikler göstermekle bir­likte Afrika ekonomisinin ortak özelliği geçmiş­te bir sömürge ekonomisi oluşudur. Sömürgeci ülkeye hammadde sağlayan ve bu ülkenin işlen­miş mallarına zorunlu pazar olan ülkelerde gelir çok az sayıdaki üründen elde edilirdi. Bağımsız­lığına kavuşan ülkelerin hemen hepsi bu durum­dan kurtulmaya, ürünlerini çeşitlendirmeye ça­lışmaktadır. Ancak sanayileşme ve kalkınma büyük ölçüde sermaye birikimine bağlı olduğun­dan, gerekli parasal kaynakların sağlanması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Hızla dış borçlanmaya başvuran ülkelerin büyük bölümü, Nijerya gibi borçlannı ödeyemez duru­ma düşmektedir.

Afrika ülkelerinden pek çoğunun ekonomisi, çağdaş teknolojiden yoksun araç, gereç ve yön­temlerle yapılan tarımsal üretime dayanır. Her 100 Afrikalı’dan 80’i, 15 ile 20 kulübeden oluşan köylerde yaşar. Kıta topraklarının ancak yüzde 10’u ekilebilmektedir. Bu nedenle Afrika ülke­lerinin ekonomik kalkınma hızı çok düşüktür (1970-79 arasında ulusal gelirlerin ortalama yıl­lık büyüme hızı yüzde 1’in altındaydı).

Afrika’da “geçimlik” ve “ticari” olmak üzere iki tür üretim yapılır. Afrikalılar’ın geleneksel geçim kaynakları olan avcılık, yabani bitkileri toplama, tarım ve hayvancılık halkın geçimini ancak karşılar. Nüfusun “ticari üretim” yapan bölümü ise pazarda satmak üzere ürün yetiştirir ya da imalat ve madencilik alanında çalışır.

Bugün Afrika dış ticaretinin yaklaşık yüzde 75’i Avrupa, ABD ve Japonya arasında bölüşül­müştür.

 

Gönderiye Yorum Yap