Menü Kapat

AFŞARLAR (Avşarlar) kimdir nerededir ?

Oğuzlar’ın 24 boyundan en önemlisidir. Afşarlar bugün hâlâ Türkiye, İran ve Afga­nistan’da küçük azınlıklar halinde yaşamak­tadırlar. Afşar kelimesinin Oğuz Han’ın to­runu Avşar (Avşr, ya da Avusar)’dan geldiği söylenir.

İran Afşarlari: Bunlar, Huzistan, Kuh-Giluya, Gâzerun, Urimiye olmak üzere, başlı­ca dört kola ayrılırlar. Hepsi 88.000 aile ka­dardır. Şii mezhebindendirler. Bir kısmı gö­çebe hayatı sürer. Zaman zaman İran’ın dev­let işlerinde önemli roller oynamışlardır.

Suriye ve Anadolu Afşariari: Selçuklularda birlikte XI. yüzyılda Anadolu’ya geçen boy­ların soyundan gelmedirler. Bir kısmı güney­de yerleşmiştir. Kâtip Çelebi, Halep Türk­menlerinden söz ederken, bu boydan gelen Receboğullarina da değinir; Receboğulları oymağının Afşar olduğunu, Caber dolayla­rında yaşadıklarını anlatır.

Afşarlar bütün Türkiye’ye yayılmış du­rumdadır. Bugün Maraş, İçel, Kayseri, Çu­kurova dolaylarında yarı göçebe Afşar oy­maklarına sık sık rastlanır. Tekirdağ’daki Afşar köyü de adını Afşarlar’dan almıştır. Başta Sivas, Ankara, Bolu, Isparta’da olmak üzere, Türkiye’de 44 Afşar köyü vardır.

Gönderiye Yorum Yap