Menü Kapat

AHMET HAŞİM (1885 – 1933) kimdir ?

Ahmet haşim
Ahmet haşim

XX. yüzyıl Türk edebiyatının en dikkate değer şair­lerinden biridir. Annesiyle babası Bağdat’lıdır. Ahmet Haşim ço­cukluğunda baba­sıyla birlikte bir­çok yerleri gezip görmüştür. Babası­nın 1896’da Fizan Mutasarrıflığına atanması üzerine de, okumak için İstanbul’a gönderilmiştir..

Haşim, 1907’de, Galatasaray Lisesi’ni bi­tirdikten sonra, bir yıl kadar memurluk etti. Meşrutiyet’ten sonra, İzmir Sultanisinin (li­sesinin) edebiyat öğretmenliğine atandı, üç yıl öğretmenlik ettikten sonra, İstanbul’a döndü. 1929’a kadar İstanbul’da çeşitli gö­revlerde bulundu. 1929 yılında, Anadolu Demiryolları İdare Heyeti üyeliğine getirildi. Bu sırada hastalanarak, tedavi olmak üzere Frankfurt’a gitti. İstanbul’a döndükten bir süre sonra da öldü.

Ahmet Haşim ilk şiirlerini “Mecmua-i Edebiye” de yayınlamıştır. Şiir yazmaya başladığı sıralarda,Fransız edebiyatına simge­cilik (sembolizm) ekolü hakimdi. Ahrriet Ha­şim Türk edebiyatında simgeciliğin en güçlü terrîsilcisi oldu. Şiir üzerindeki simgeci görüşleri o çağın anlayışına büsbütün aykırıydı “Şairin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil, duyulmak üzere vücut bulmuştur” di­yerek, şiirde anlam aramanın gereksizliğini belirtiyordu. Gerçekten de, “O Belde”, “Bir Günün Sonunda Arzu”, “Merdiven” adın­daki şiirleri simgeciliğin en parlak örnekle­rindendir. Ona göre “Şairin manalı olmak­tan evvel, daha nice endişeleri” vardı. Esasen bu mânayı da hangi zekâya göre ölçecektik? Ahmet Haşim bu konudaki görüşünü, “Şiir Hakkında bazı Mülâhazalar” başlıklı önyazısında şöyle açıklıyor:

“Bir dakika için şiirde vuzuhun lüzumu kabul edilse bile, evvelâ vuzuhun ne demek olduğunu anlamak lâzım gelir. Hangi türlü zekânın anlayışı vuzuha kıyas addedilmen? Birisine göre açık olan bir şiirin diğer birisi­ne de öyle görünmesi hiç lâzım gelmez. En güzel şiirler mânalarını kadın ruhundan alan şiirlerdir.”

Ahmet Haşim’in, çok güzel bir türkçeyle yazdığı nesir örnekleri de vardır. Bunlar, “Gurebâhâne-i Lâklâkan”, “Bize Göre”, “Frankfurt Seyahatnamesi” adındaki üç ki­tapta toplanmıştır. Şiir kitapları da iki tane­dir: “Göl saatleri”, “Piyale”.

Bibliyografya:

Eserleri.—Bize göre – Gurebâhâne-i Lâklâ­kan – Frankfurt Seyahatnamesi (haz, Meh­met Kaplan, 1969).

Hakkındaki eserler.— Ahmet Haşim, şiiri ve hayatı (Abdülhak Şinasî Hisar, 1962); Ahmet Haşim’in ruh ülkesi (Nâzan Güntür- kün, 1965), Ahmet Haşim’in 24 şiiri (Zahir Güvemli, 1966); Ahmet Haşim, hayatı sanatı ve seçilmiş şiirleri (Şerif Hulusi, 1967); Ah­met Haşim, şairliği ve şiirlerinden seçmeler (Asım Bezirci, 1967, 1972 ).

Gönderiye Yorum Yap