Menü Kapat

AHMET HİKMET Müftüoğlu (1870 -1927) kimdir ?

Türkçülük, halk­çılık, sade, öz türkçe kullanılma­sı için çalışan ya­zarlarımızdan biri­dir. İstanbul’da doğdu. Yunanlılar’ ın öldürmüş oldu­ğu dedesi Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi’den do­layı, “Müftüoğlu” adını soyadı ola­rak benimsedi. Rüştiye’de okuduktan sonra, Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Daha lise öğrencisiyken, edebiyata merak sarmıştı. Gene o sıralarda, “Leylâ yahut bir Mecnunun İnti­kamı” adındaki eserini yayınladı. Ondan sonra, ardı ardına, fransızcadan iki çevirisi daha yayımlandı. Ancak, Ahmet Hlkmet’in gerçek bir’edebî değer taşıyan yazıları, ön­celeri “İkdam”da, sonra da “Servet-i Fünun” da çıkan yazılarıdır.

Ahmet Hikmet, kendini büsbütün edebiya­ta adamak yolunu tutmadı. Memuriyete gi­rerek, yıllarca hâriciyede (dışişlerinde) ça­lıştı,. Konsolos kâtipliği, sonra da konsolos­luk yaptı. Ankara hükümeti devrinde de, ha­riciye vekâleti (Dışişleri Bakanlığı) umum müdürü ve müsteşarı oldu. Sonra, bu işten emekliye ayrıldı. Bir ara, Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliği, Darülfünun’da (üniversitede) da Avrupa edebiyatı profesörlüğü yaptı. Ahmet Hikmet’in dili çok sadedir. Seçtiği konuların hepsi ulusal bir renk taşır. Başlıca eserleri, 1900’de çıkan “Hâristan ve Gülistan” (hikâyeler) ile 1922’de çıkan “Çağlıyanlar”dır. Bunlardan başka, “Gönül Hanım” adında bir romanı, sayısız makalesi, vardır

Gönderiye Yorum Yap