Menü Kapat

Biyocoğrafya Nedir?

Biyocoğrafya, organizmaların dağılımı ve dağılım modellerine neden olan süreçlerin incelenmesiyle uğraşan bir bilimdir. Ek olarak, Biyocoğrafya, kuramları kalıplara dayalı olarak formüle eden ve doğal durumların gözlemlenmesiyle kontrol eden karşılaştırmalı ve gözlemsel bir bilimdir. Tarih olayları biyocoğrafyada mühim bir rol oynamaktadır, çünkü türlerin dağılımı bu olaylara atfedilebilir. Bunlara birçoğu, kıtasal sürüklenme, yok olma ve türleşme içerir.

Tarihçe
Biyocoğrafya, tarihte uzun bir yol izlemektedir ve Linnaeus tarafından 1700’lerde ve 1800’lerde Wallace ve Darwin tarafından yapılan ve organizmaların dağılımı hakkında gözlem yaptıkları çalışmaları içermektedir. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarında biyocoğrafya kimliği, coğrafya, ekoloji, evrim biyolojisi, peyzaj ekolojisi, yer bilimleri, antropoloji ve biyoloji alanlarından veri ve teorinin entegrasyonuna dayandığından, bağımsız fakat kompozit bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, Biyocoğrafya, The Island of the Island Biyocoğrafyası’nın yayınlanmasından büyük ölçüde faydalandı. Bu yayın biyocoğrafya alanının önünü açtı. Biyolojik coğrafya, tamamen tarihsel bir alan olmak yerine, habitat alanı, göç ve nesli tükenme oranları gibi faktörleri kullanarak tür zenginliğini tahmin etmek için günümüz koşullarına uygulanabilir olduğunu gösterdi.

Türlerin diziliş modelleri
Wallace, 1848’de Amazon ve Güneydoğu Asya üstünden seyahatlerine başladığında evrimi kabul etmişti. Yolculuklarında, coğrafyanın tür çeşitlerini nasıl etkilediğini göstermek suretiyle, evrimin gerçekten gerçekleştiğini göstermeye çalıştı. Yüzbinlerce hayvanı ve bitkiyi inceledi, onları tam olarak nerede bulduğuna dikkatle baktı. Bulduğu desenler evrim için güçlü delillerdi. Mesela, nehirlerin ve dağlık alanların, birçok türlerin aralıklarının sınırlarını belirleyerek üstünde durdu. Türlerin kendi iklimlerine uyarlamalarla yaratılmış oldukları konvansiyonel açıklama, onlarda çok değişik hayvanlarla benzer iklim bölgelerini bulabileceğinden anlamsızdı.
Wallace, Darwin’in Türlerin Kökeni’nde yayınladığı ile aynı sonuca vardı. Bu sonua göre, biyocoğrafya yalnızca mirasın bir kaydıydı.

Biyocoğrafya temelleri
Biyocoğrafyada birçok temel süreç vardır. Üç büyük vaka evrim, yok olma ve dağılma şeklindedir. Evrim, bir popülasyonun genetik kompozisyonunda geri döndürülemez bir değişiklik olarak tanımlanabilir. Yok olma, bir türün kalıcı olarak ortadan kaldırılmasıdır. Dağılma, organizmaların kendi menşe noktalarından uzaklaşmasıdır. Diğer temel işlemler arasında endemik alanlar ve organizmaların menzili ve dağılımı yer alır.

Genetik analiz ve biyocoğrafik modellerin uzaktan algılanması dahil büyük ölçekli analizi için biyokimyasal tekniklerin uygulanmasını içerir. Ekosistem dinamikleri ve metapopülasyon dinamikleri incelemek ve modellemek; türleşme ve genotipik varyasyon bozuklukları; ve paleo-biyocoğrafik kayıtların analizi ve sürümü. Biyocoğrafikler çevreyle ilgili besin ve sağlık konularıyla da ilgilenebilir.

Plaka tektoniği
Dünyanın her yerinde bulunan biyocoğrafik bölgeler Wallace’ın kabaca kendilerinin kıtalarla çakıştığını anlıyor. Fakat 20. yüzyılda bilim adamları, biyocoğrafyanın, yaşamın geçmişi boyunca çok daha dinamik olduğunu fark ettiler. 1915’te Alman jeolog Alfred Wegener, Atlantik’in karşı taraflarında aynı fosil bitkilerinin ve hayvanların keşfedildiği gerçeğine ulaştı. Okyanus, tek başlarına geçmek için çok uzak olduklarından, Wegener kıtaların bir kez bağlandığını önermişti. Yalnızca 1960’lı yıllarda, bilim adamları okyanus tabanını dikkatli bir şekilde haritalardı ve kıtasal sürüklenmeyi mümkün kılan mekanizmayı göstermeye çalıştılar.

Uzmanlık alanları
Biyocoğrafya, biyocoğrafyanın belli alanlarına odaklanabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

*Bitki araştıran, bitki coğrafyası.Hayvanları inceleyen Zoocoğrafya,
Organizmaların kökeni, dağılımı ve tükenmesini belirlemeye çalışan tarihi biyocoğrafya.
*Canlıların ve bitkilerin mevcut dağılımını ve çevreyle olan ilişkilerini inceleyen ekolojik biyocoğrafya.
*Biyocoğrafya ile çakışan bazı alanlar coğrafya, biyoloji, ekoloji, evrim, jeoloji ve iklim bilimini içermektedir.

Tarihi biyocoğrafyacılar çoğu zaman biyolojide eğitilirler ve evrimsel zaman ölçekleri üstünde bitki ve hayvanların dağılımı için tarihsel ve evrimsel açıklamalar (çoğu zaman plaka tektoniği, uzun vadeli iklim değişikliği ve evrim mekanizmaları temel alınarak) başlatırlar. Onlar dünya genelinde dağılma, yok olma ve evrimsel kalıpların yeniden oluşturulmasıyla ilgilenirler. Ekoloji ve / yada coğrafyada sıkça eğitim görmüş ekolojik biyocoğrafyacılar, bitki ve hayvanların mevcut dağılımlarını ve bunların yakın zamandaki mevcut geçmişini ve topluluklarını şekillendiren fiziksel çevre ve biyotik etkileşimlerle öngörülen etkileşimleri anlamaya çalışmaktadır. Birçok paleoekolog, coğrafya ve / yada ekolojide eğitim almış ve tipik olarak Kuvaterner’de, özellikle son bölümde (Holosen) hayvan ve bitki dağılımlarını ve ortamlarını yeniden kurmuştur. Tüm alt alanlar için yöntemler ve yaklaşımlar biraz farklılık göstermektedir. Bu bibliyografyanın amacı, uzamsal bir vurgu ile ekolojik biyocoğrafyada yürütülen yöntem ve araştırmalara ağırlık verilerek biyocoğrafyanın geniş alanındaki etkili çalışmaları sentezlemektir.

Evrimciler, organizmaların biyocoğrafik dağılımının evrim için güçlü bir kanıt sağladığını iddia ediyorlar. Biyocoğrafya çalışmaları, türleşme süreci için güçlü bir destek sağladığı halde, evrim teorisinin daha geniş tahminlerine uymuyor ve antik toprak jeologlarının yavaş kıta kayması modeliyle tutarsız kalıyor. Evrim teorisi, endemizm alanlarını ve hem fosil kayıtlarında hem de canlı dünyada görülen dağılmış dağılımları açıklamakta güçlük çekmektedir. Biyocoğrafyanın evrimsel açıklamaları için bir başka problem de benzer bitkiler ve hayvanlar sadece yakın arazi yada yakın adalar arasında değil, bununla birlikte değişik aralıklarla kara yada okyanus geniş aralıklarıyla ayrılmış olduğundan ortaya çıkmaktadır. Buna tekli dağılımlar denir. Evrimciler, kimi zaman bunları kıtasal kaymanın bir zamanlar yakınlarda yaşayan benzer grupları ayırdıklarını ve böylece ortak ataları paylaştıklarını savunarak açıklarlar.

Bu sebeplerden dolayı, gözlemlenen organizmaların dağılımlarının, şimdi bulunan yerleşim yerlerinde evrimleştiklerini savunarak açıklanamayacağı açıktır. Sonuç olarak, evrimciler biyocoğrafya modellerini, daha önce var olan kıtalararası kara köprüleri, kuşlar ve rüzgar taşımacılığı ve bitki örtüsü üzerindeki bitki ve hayvanların okyanuslar arası yayılımı gibi alternatif teorilerle tamamlamışlardır. Aslına bakarsak, bazı biyocoğrafik gözlemlerin evrimsel bir çerçevede açıklanması son derece zordur.

Sonuç olarak biyocoğrafya gözlemleri türleşme süreci için güçlü kanıtlar sunarken, evrim teorisinin ya da eski dünya jeologlarının yavaş, kıtasal sürüklenme modelinin genel genel tahminlerini desteklemezler.

Gönderiye Yorum Yap