Menü Kapat

Küreselleşme Kavramı Ve Boyutları

Küreselleşme terimi, yalnız epistemolojik açıdan ele alınarak incelendiğinde, dünyanın bütünleşmiş tek bir parça ve pazar olması anlamına gelmektedir. Günümüz de küreselleşme terimi ile ilgili pek oldukça tarif yapılmaktadır. Birden fazla tanımı bulunan küreselleşme teriminin net bir tanımı bulunmamaktadır. Gelişen teknoloji ve öteki gelişmeler küreselleşme teriminin sınırlarını genişletmiştir. Küreselleşme tanımı ile değişik tanımların bulunması ve ortak bir tarif çerçevesinde karar verilmemesinin sebebi toplumlar tarafınca değişik yorumlanmasından meydana gelmektedir. Bazı toplumlara bakılırsa evrenselleşme ve batılılaşma olarak tanımlanırken bazı toplumdan tarafınca da bağımlılık, süreklilik ve benzerlik olarak tanımlanmaktadır .Küreselleşme terimi bireyden bireye ve toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Küreselleşme terimi bireylerin içinde bulunmuş olduğu toplumsal değerlere bakılırsa ve dünya görüşlerine bakılırsa farklılık göstermektedir. bazı toplumlara bakılırsa küreselleşme toplumsal değerleri, batıcılığı temsil ederken bazı toplumlara bakılırsa ise kapitalizmi temsil eder.Gelişen teknoloji ve öteki gelişmeler ile beraber küreselleşme hayatımızın her alanına girmiştir. Bilhassa yaşanmış olan teknolojik yenilikleri küreselleşmenin önünü açmış ve küreselleşmenin artmasına niçin olmuştur. Özetlemek gerekirse küreselleşme bilhassa kontakt araçlarının ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve etkili kullanımının artmasıyla beraber uzakların yakın olması dünya üstünden değişik toplumlardaki bireylerin birbirinden etkilenmesi diyebiliriz.
Günümüzde tüm dünya ülkeleri tarafınca kullanılan ve tüm dünyada yayılan küreselleşme sürecini pozitif yönde ve negatif yanları bulunmaktadır. Küreselleşme ile beraber ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış. Bu durum ülkeler arasındaki maddi ve içsel değerlerin toplumdan topluma aktarılmasını elde etmiştir. Küreselleşme süreci ile beraber toplumlar değişik ülkedeki değişik kültürel değerlere sahip toplumların değerlerini öğrenme fırsatı bulmuştur.
Küreselleşmenin Boyutları
Ekonomik Boyutu
Yaşanmış olan gelişmeler ile beraber ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve uzak bölgeler yakınlaşmıştır. Sınırların ortadan kalkması ile beraber ana para dolaşımı tüm dünyaya yayılmıştır. Küreselleşme ile beraber geleneksel yöntemler kendini yeni oluşumlara bırakmıştır. Ekonomik küreselleşme ile beraber mal ve hizmetler süratli bir halde sınır ötesine taşınabilir ve kullanım alanını artırmaktadır.
Ekonomik küreselleşme dünya genelinde etkinlik gösteren şirketleri birleştirmiş ve beraber iş yapmasını elde etmiştir. Üretim fazla ürünlerin ülke dışına Pazar alanı bulmasını sağlayarak ticareti geliştirmiştir. Küreselleşme ile beraber bir yerde mevcud ürünlerin olmayan bölgelere ulaşımı kolaylaşmıştır. Küreselleşmenin ekonomiye katkısını destekleyen gelişmelerden biri de teknolojik gelişmelerdir. Telekomünikasyon, informasyon ve ulaşım teknolojisindeki süratli gelişmeler, WTO ve IMF benzer biçimde internasyonal kuruluşların çabasıyla dünya ekonomisinde sağlanan liberalleşme hareketleri, ülkelerin süratli ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmede piyasa ekonomisinin önemini kavramaları benzer biçimde faktörler ekonomik küreselleşmenin oluşmasına ortam elde etmiştir.
Küreselleşme ile beraber bir ülkede mevcud informasyon, teknoloji, ana para, emek başka ülkelere yayılma imkanı bulmuştur. Uluslar arası firmalar ortak iş yapma imkanı bulmuş ve emek piyasasında çalışmak suretiyle çalışan bulamayan firmalar de uluslar arası çapta çalışacak kişiler bulabilmiştir. Bu durum her ne kadar pozitif yönde yanı bulunsa da iş enerjisini ucuzlatmıştır.
Siyasal Boyutu
Küreselleşme bireylerin ve toplumların yaşamını birçok yönde etkilemektedir. Küreselleşme toplumları fiziki ekonomik ve öteki birçok alan da birleştirmiş ve tek bir cemiyet olma yolunda ilerletmektedir. Küreselleşme ile beraber toplumlar devamlı kontakt ve etkileşim halindedir. Küreselleşme ile beraber toplumlar değişik toplumların anane görenek ve dini inançlarını da yakından görme fırsatı bulmuştur. Küreselleşme ile beraber farklılıklar ortadan kalkmaya adım atmıştır. Yaşanmış olan ilişkilerin artması sonucunda toplumlar tek tip olmaya doğru ilerlemektedir.
Küreselleşmenin tesir etmiş olduğu yanı etkilediği unsurlardan biri de siyasal boyuttur. Küreselleşme ile beraber ülkeler arasındaki ilişkiler ve ilişki türleri değişmiş ve gelişmiştir. Toplumlar geleneksel yapıdan ayrılarak daha çağıl ve yenilikçi ilişkiler kurmaya adım atmıştır. Yaşanmış olan gelişmeler “küresel politika” terimini yaygınlaştırmıştır. Küresel siyasetin bazı unsurları bulunmaktadır. Bunlar; millet devlet, sivil cemiyet, uluslar arası kuruluşlar ve mahalli yönetimlerdir. Küreselleşme ile beraber toplumlar değişik ülkelerin uyguladıkları siyaseti ve yönetim biçimlerini görmüş ve tanıma fırsatı bulmuştur. Tanıdıkları farklılıkları kendi ülkelerin de bulunan politika ve yönetim ile karşılaştırıp sentezleyerek değişimler yaratmışlardır.
Küreselleşme ile beraber dünyada etkili olan ve neredeyse tüm dünya ülkeleri tarafınca kabul bakılırsa internasyonal kuruluşlar da küreselleşmenin siyasal boyutunu etkilemektedir. Bu kuruluşların almış olduğu kararlar birçok ülke tarafınca uygulanmaktadır. Bu durum siyasetin de tek tip olmasına tesir etmektedir. Ek olarak bu durum gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üstünde himayeci bir siyaset izlemesine niçin olmuştur. Siyasal küreselleşme tek başına gerçekleşen bir süreç değildir. Bilhassa ekonomik küreselleşme siyasal küreselleşmeyi etkilemekte ve yönlendirmektedir. Küreselleşmenin bu iki boyutu aynı vakit da millet devletlerin otoritesine de zarar vermektedir.

Kültürel Boyutu

Küreselleşmenin en etkili olduğu ve toplumları etkileyene en mühim boyutlardan biri de kültürel boyutudur. Sınırların ortadan kalkması ile beraber toplumlar değişik toplumların anane, görenek ve öteki toplumsal özelliklerini öğrenmiştir. Küreselleşme toplumların giyim, kuşam, tane, anane ve göreneklerin değişmesinde etkili olmuştur. Küresel kültürün artması ile beraber mahalli bazda etkinlik gösteren kültüreler değişmeye adım atmıştır.
Yaşanmış olan teknolojik gelişmeler toplumları devamlı değişik toplumların özellikleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Küreselleşmenin kültürel boyutun da etkili olan unsurlardan bazıları şunlardır; tv, web ve beyazperde küreselleşmenin kültürel boyutunu etkilemektedir. Küreselleşme sonucu kullanılan diller, ehemmiyet verilen değerler değişmiş yerini birçok ulusun kabul görmüş olduğu değerlere ve dilleri bırakmıştır. Bu ne kadar pozitif yönde benzer biçimde görünse de toplumlar içinde çatışmaya niçin olmaktadır. Ek olarak uluslar kimlik kargaşası yaşamakta ve ulusların kültürleri geri plana atılabilmektedir.
Daha evvelinde de belirtildiği benzer biçimde küreselleşme ile beraber sınırlar ortadan kalmıştır. Kültürel küreselleşme ile beraber kültürler içinde etkileşim artmaktadır. Her ne kadar bu durum kültürel anlam da gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkeler üstünde etkinliği arttırsa da bazı pozitif yönde kısımları da bulunmaktadır. Kültürel küreselleşme ile beraber kültürel hoşgörü de artmıştır aslın.

Gönderiye Yorum Yap